Sex mezi příbuznými se nazývá incest. Termín pochází z latinského incestus – hříšný nebo nečistý, v dřívějších dobách se používal termín krvesmilstvo. Ve většině států bývá zakázán – jak z důvodů náboženských, tak morálních. Incest je sexuální vztah rodiči a dětmi, případně mezi sourozenci.

Incest je i v pornografii

Jako incest se také nazývá pornografický snímek s příbuznými, nebo vzhledově podobnými herci, kteří vypadají jako příbuzní. První písemně dochované záznamy o incestu pocházejí z Bible – ze Starého zákona, kde měl Kain se svoji sestrou syna Enocha.

V některých kulturách bývá sex zakázán jen s pokrevními příbuznými (tj. sex s matkou, otcem, bratrem nebo sestrou), v jiných kulturách je zakázán i sex s širší rodinou nebo adoptovanými příbuznými.

Incest představuje závažné narušení rodiny.

Často jako výsledek zneužití

Ve většině případech se jedná o incest mezi sourozenci nebo mezi rodičem a potomkem (např. otec zneužije svoji dceru). Následky zneužití mohou děti provázet dlouhou dobu a představují výrazné psychické zatížení. Děti pocházející z incestních rodin mají velké obtíže v navazování vztahů s jinými lidmi.

Téma rodinných sexuálních hrátek je velmi poptávané – například skrze erotické povídky na toto téma

Přitažlivost máme v genech

S termínem incest souvisí také pojem genetická sexuální přitažlivost (GSA). Tento jev se může objevit u sourozenců, kteří jsou vychováváni zvlášť (např. z důvodu adopce) a poznají se poté až v dospělosti. Pro lidi jsou tváře podobající se těm jejím více atraktivní, důsledkem GSA může dojít k incestu.

Incest je zakázán především z důvodu, že souloží mezi příbuznými dochází s výrazně vyššímu riziku narození dítěte s postižením nebo k psychické újmě dítěte (v případě incestu mezi rodičem a dítětem). Odborným termínem pro incest mezi zvířaty je inbreeding.

Beztrestné to není

V České republice lze za incest dostat trest odnětí svobody až na 3 roky. V USA se zákony týkající se incestu liší stát od státu. V několika málo státech nehrozí žádný postih, v některých státech jsou tresty však hodně přísné.

V roce 2013 byla v Austrálii objevena komunita, která se vyvíjí po 4 generace v incestním vztahu.

Děti vyrůstající v této komunitě jsou mentálně i fyzicky postižené.

Spolupracujeme: